Sąlygos ir taisyklės (Mokymų sutartis)

Mokymų sutartis Nr. 22.05.06 (12:30)

1. Sutarties objektas

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjui mokymus Pagal kliento pasirinktą programą, kuri pateikiama svetainėje www.makiazokursai.lt (toliau – „Mokymai“), o Mokinys įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už Mokymus.

1.2. Mokymų vykdymo forma – pamokos grupėje, individualūs mokymai arba Online (mokymai naudojant elektronio ryšio priemones įrašą arba tiesioginę transliaciją) grupine forma.

1.3. Mokymų tikslas –  Mokymų metu pagerinti Pirkėjo-Mokinio įgūdžius, atnaujinant bei įtvirtinti Pirkėjo-mokinio jau turimas žinias ir/arba padėti Pirkėjui-Mokiniui pasirengti būsimam darbui.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes/paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2.Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Paslaugų teikėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.4. Pirkėjas yra informuotas, kad visa Mokymų medžiaga, įskaitant mokymus Online (Mokymų programa, bet kokia kita informacija, kuri Pirkėjui pateikiama Mokymų metu) yra autorinis kūrinys, saugomas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kurio autoriaus turtinės teisės išimtinai priklauso Paslaugų teikėjui. Pirkėjas įsipareigoja visą šiame Sutarties punkte nurodytą medžiagą ir/ar jos dalį naudoti išimtinai tik savo asmeniniams žinių, įgūdžių gerinimo, tobulinimo poreikiams ir nenaudoti savo vykdomojoje komercinėje ir/ar bet kokioje kitoje mokymų veikloje bei neperduoti jos tretiesiems asmenims. Mokymų metu, įskaitant ir ONLINE mokymus, draudžiama filmuoti bei fotografuoti ar kitais būdais fiksuoti vaizdą ar garsą. Dalinantis socialiniuose tinkluose nuotraukomis iš mokymų galima, tik kad  jose nebūtų atvaizduota skaidrių vaizdinė ir garsinė informacija. Pažeidus šioje Sutarties nuostatoje nurodytą įsipareigojimą, Pirkėjas  įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui baudą, lygią 1 000 EUR (vienam tūkstančiui eurų) bei atlyginti bet kokius kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurių nepadengia bauda bei atsakomybė numatyta LR Baudžiamajame ir Administracinių nusižengimų kodekse.

2.5. Pirkėjas informuotas, kad įsigydamas Online mokymus, bei gavęs nuorodą ji bus aktyvi 48 val. Prikėjas įsipareigoja patikrinti nuorodos veikimą per 12 val. nuo jos gavimo ir negalint pasijungti, informuoti ne vėliau kaip per 12 val. Paslaugų teikėją el.paštu, pridedant nuotraukas.

2.6.Pirkėjas, naudodamasis „Makiazokursai.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.7. Îsigijus bilietą į mokymus (seminarus), kai yra pasirinkimas biletas su praktika ar be praktikos, Paslaugos gavėjui rezervuojama tik ta vieta kurią yra įsigijęs ar sumokėjės avansą. Bilieto keisti galimybės nėra. Jeigu paslaugos gavėjas nusprendžia nedalyvauti praktikoje, pinigai negràžinami, nes bilietas nekeičiamas. Jeigu sumokėtas tik avansas, Paslaugos gavėjas privalo sumokėti pilnà bilieto kainą, kurią ir bubo pirmiau ižsakęs (neįleidžiamas į mokymus tol, kol neįvykdo savo įsipareigojimo) pilnos bilieto kainos kurią pirmiau buvo įsigijęs.

3. Paslaugų teikėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Teikti Mokymo paslaugas kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, Mokymų metu konsultuoti Pirkėją bei teikti visapusę pagalbą, susijusią su Mokymais

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

3.3.Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.4. Paslaugų teikėjas esant būtinybei turi teisę keisti mokymų laiką (nesusirinkus pilnai grupei) bei formą (dėl karantino  ar kitų su visuomenės sveikata bei saugumu  susijusių ribojimų) apie tai iš anksto prieš 2 (dvi) kalendorines dienas informavęs apie tai Pirkėją elektroniu paštu arba telefonu žinute arba skambučiu. Seminaro atveju mokymai gali būti vykdomi kitoje vietoje dėl mokinių skaičiaus, apie tai informavus Pirkėją prieš 2 (dvi)  kalendorines dienas iki Moymų pradžios.

3.5. Už mokymus pervestas avansas laikomas pagrįstais minimaliais bei neįrodinėtinais Paslaugų teikėjo patirtais nuostoliais bei yra negrąžinamas. Pirkėjo sumokėtas Avansas yra panaudojamas Mokymo programos parengimo išlaidoms padengti, Mokinio rinkinio (makiažo priemonių, mokymų medžiagos parengimui, kitoms mokymų reikmėms) įsigijimui ir kitoms Paslaugų teikėjo patiriamoms išlaidoms Mokymų organizavimui padengti.

3.5.1. Regostracijai į Mokymus sumokamas avansas. Iki mokymų pradžios sumokama 50 % mokymų kainos arba sudaroma Inbank lizingo sutartis (svetainėje pasirinktus mokėjimą dalimis). Likusi dalis sumokama atvykus į pirmą pamoką.

3.6. Neatvykus į mokymus / pamoką, dėl COVID ar privalomos izoliacijos (ne dėl kelionės), jeigu teisės aktų nustatyta tvarka taikoma turėjus kontaktą su sergančiuoju, pateikus tai patvirtintį oficialų dokumentą (teigiamą covid testą ar kitą gydytojo dokumentą dėl covid), avansas nėra gražinimas, tačiau išsaugomas ir pekeliamas į kitus tuos pačius artimiausius mokymus. Esant izoliacijoje ar covid dėl keliones avansas ar kiti mokėjimai negrąžinami ir laikoma, kad Mokinys kelionę planavosi savo rizika ir numatė galimas pasekmes esant Covid situacijai

3.7.  Pirkėjui neinformavus, jog nedalyvaus pirmoje pamokoje bei į ją neatvykus, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį / sustabdyti prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, o sumokėtas Avansas, laikomas pagrįstais minimaliais bei neįrodinėtinais Paslaugų teikėjo patirtais nuostoliais bei negrąžinamas.

3.8. Kiekviena Šalis rūpestingai prieš prisiimdama šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus įvertino ir prisiima šiame punkte išvardintų aplinkybių atsiradimo riziką ir su tuo susijusias galimas pasekmes bei patvirtina, kad šiame punkte išvardintos aplinkybės jokiais atvejais neatleidžia Šalių nuo jų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

3.9. Už mokymus pervedus pilną kainą ar pasirašius mokymų sutartį su grafiku, pirkėjas turi teisę atsisakyti dalyvauti mokymuose ir nutraukti šią sutartį ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios, o vėlesnės registracijos atveju, ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios – mokėjimas grąžinamas atskaičius avansą (per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo el.paštu info@makeupsecrets.lt). Pranešus apie sutarties nutraukimą likus mažiau negu 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios, Paslaugų teikėjas savo tiesioginių ir netieisoginių nuostolių padengimui turi teisę gauti bei pasilikti  50 proc. visos mokymų kainos žalos atlyginimui bei nuostoliams.

3.10. Esant Nenugalimai jėgai ar atsiradus aplinkybėms nepriklausonačioms nuo Šalių valios ir dėl kurių Paslaugų teikėjas negali įvykdyti Paslaugos, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugą kitu, pasibaigus aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi mokymai.

3.11. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Paslaugų teikėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

3.12. Paslaugų teikėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

3.13. Paslaugų teikėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „Makiazokursai.lt” internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.14. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.15. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas, Paslaugų teikėjo nurodytoje vietoje. Kadangi parduodami grožio kursai, nėra fizinės prekės, pristatymas nevykdomas.

 

www.makeupsecrets.lt, www.makiazokursai.lt
Pamėnkalnio g. 23, Vilnius, info@makeupsecrets.lt, Tel. 860088551